Fogalommá vált társadalmi traumát idéz Borbély Szilárd drámájának címe, Az

olaszliszkai. Autójával a falun áthaladó, szabályosan vezető tanár hirtelen úgy véli,

elsodorhatott valakit. Ahogy megáll, a sértetlen roma kislány feldühödött rokonai és azok

ismerősei a kocsiban ülő két gyermeke szeme láttára agyonverik. A trauma

feldolgozatlanságát jelzi, hogy bár a helységnév, ahol az eset történt, fogalommá vált, az

általa idézett eseményekhez nem kapcsolódik feloldás, tanulság, megnyugtató, kerek

narratíva. Ezt a réteget egészíti ki Borbély az Olaszliszkán található zsidó temető

történetével: a sírkert a második világháborúban deportált zsidó lakosság tragédiájának

és egy liszkai csodarabbi legendájának emlékművévé vált. A helyiek egy része által

ellenszenvvel szemlélt, őrzésre szoruló zarándokhellyé. A két trauma egymásra

olvasása az elkövetők felől nemigen lehetséges, a tervezetlen és előkészítetlen lincselés

brutalitása aligha hozható párhuzamba a holokauszt rideg, módszeres és ideologikus

kegyetlenségével. A rétegek mégis egymást erősítik, árnyalják, de nem az elkövetett

bűn, hanem az áldozatok és a hátrahagyott tanúk szemszögéből. Az olaszliszkai az

erőszakos halál feldolgozhatatlanságáról vall.

Máté Gábor ráérez a dramaturgiai lehetőségre, hogy az áldozati szemszög

vallomásossága a szöveg didaktikus társadalomrajza mögött lírát rejt. Két további

réteggel gazdagítva a drámát ki is emeli a társadalomkritikába bújtatott szubjektivitást, a

lírai én traumafeldolgozási kísérletét dokumentálva. Borbély Szilárd más szövegeiből

építkezve Török Tamara dramaturggal együtt színpadra idézi az író alakját, aki a

történetet keretező monológokban a szüleit ért, gyilkosságba torkolló rablótámadásról

beszél. Önmarcangoló gondolatai a szülők tragédiáján túl az író öngyilkosságára is

emlékeztetik a nézőt.

A társadalmi olvasathoz képest az erőszakos halálhoz kapcsolódó gyászfolyamat

szükségessége és a feldolgozás lehetetlensége kerül előtérbe. A vágy a megértésre,

amit az értelmetlen halál nem kínál fel, és a vágy a felejtésre, amit az emlék ereje nem

enged. Az értelmezési kísérlet azt a dilemmát feszegeti, hogyan lehetséges a minden

formájában felfoghatatlan emberi kegyetlenség. Az erkölcsi megítélhetőség kérdését

teszi fel a jogi ítélettel szemben, amely nem képes filozófiai értelemben választ adni arra,

hogyan hiányozhat ezekben a helyzetekben az elkövetőkből az empátia, a szánalom.

Azok a kulturális alapvetések, amelyek túlmutatnának egy társadalom törvények

szabályozta érdekközösségén. Az ebbe vetett hit megingása az egyes eseten túlmutató

szorongást von maga után, kulturális krízisre utal.

Társadalmi válságra, amelynek nem oka, hanem tünete az erőszak. A történet etikai

síkja azt sugallja, hogy a lincselők tettei mögött nem élettörténetük és személyiségük,

nem egy-egy összetett motivációs háló, hanem szociális helyzetük determináló ereje

rejlik. Az agresszióban egy társadalmi rend kitaszítottjainak elementáris frusztrációja kap

formát. Ez pedig értelmetlenné teszi a szabad akarattal rendelkező szuverén felől

megfogalmazott morális kérdést: hogyan képes valaki ilyesmit elkövetni. A

mélyszegénységben élő vádlottak behelyettesíthetővé válnak, a megértés lehetősége

hangsúlyosan intellektuálissá: érzelmi átélés egy gyökeresen más társadalmi helyzetből

nem lehet teljes.

A drámában ennek megfelelően minden jelzésértékű: a felvonultatott figurák kivétel

nélkül szimbólumok, az elhangzó párbeszédek minden egyes mondata társadalmi-

politikai látlelet egy pusztuló ország válságos állapotáról. Az előadásban ruhák és

szerepek egyként ikonikusak, a könnyen kínált reflexiókat görög tragédiát idéző kar

teszi kimondottá. A szájbarágósság és a sematikusság mellett a redundancia hiánya is

megakadályozza azonban, hogy ezek a jelenetek mélyre hatoljanak: mivel minden

mondat hangsúlyos, egyik sem az.

A tanár (Fekete Ernő) foglalkozása apropóvá válik, és generációs válságra, a

tudásátadás hagyományának megszakadására mutat rá. Naivsága és szépelgő

verssorokkal kifejezett hite túlrajzolja, karikírozza ártatlanságát. A középgenerációt

bőszen ostorozó kamasz lány (Mészáros Blanka) az országot elhagyó, kiábrándult

fiatalokat képviselve patetikus tételmondatokban beszél. A tolerancia és sokszínűség

mellett érvelő, szelíd apa autóját jelző szék hátán Nagy-Magyarország-matrica bonyolítja

a társadalomképet. A bírósági jegyzőkönyvek felhasználásával átdolgozott

tárgyalásjelenetben a karból kilépő ügyész (Borbély Alexandra) és ügyvéd (Pelsőczy

Réka) a dokumentumtöredékek prózaiságával együtt is szimbolikus, a közvélemény

lehetséges szólamait megszólaltató alakok. A zsidó temetőt kereső turista nemcsak a

mindenkori idegent, de kamerájával a felejtés és emlékezés, a megőrzés és múltvesztés

kulturális problémáját is jelképezi.

Nem tűnik véletlennek, és izgalmas, hogy Máté Gábor Haumann Péterre osztja a zsidó

emlékhelyet felkereső zarándok szerepét. Arra a színészre, aki a Katonában néhány éve

bemutatott, ugyancsak Máté Gábor rendezte előadás, A mi osztályunk üldöztetés elől

Amerikába menekült túlélőjét, Abramot is megformálta. Hasonló tanúfigura az előadás

minden rétegéhez tartozik. Az agyonvert tanár lányai, a kamerával felszerelt turista és a

szülei meggyilkolásának tényével küzdő lírai én is az emlékezés fájdalmas feladatát

kapja örökül az áldozatoktól. Az erőszakos halálban elszenvedett agresszió a túlélőkre

hárul, súlyosan hátráltatva a gyászfolyamatot, az elengedést. A lírai én szempontjából

tökéletesen érthető, lekövethető lélektani folyamat ennek az érzelmi sokknak az

eltartása, a távolságteremtő racionalizálási kísérlet. Ezért kulcsfontosságú rendezői

gesztus az írói hang és a szerző megidézése, amelynek nyomán minden túlhajtott

jelzésesség és modellszerűség idézőjelbe kerül.

Az ásatás, amelyre a díszlet utal, a történelem hordalékát hozza felszínre, ezek a

töredékek azonban csak a nyelvben, a jelentés által válnak áthagyományozható

emlékekké. A temető sírkövei nélkül, amelyeket a turistát kioktató falubeli (Bán János)

egy kissé elrajzolt jelenetben építési anyagnak szánna, a földben fekvő csontok

önmagukban nem hordoznak jelentést. A díszlet jelezte régészeti feltárás ugyanakkor a

tudat mélyrétegeit érintő gyászmunka szimbólumaként is olvasható. A tanár mellett az

írói ént is megelevenítő Fekete Ernő az előadás végén földre fekszik, és lassan begurul

a színpad mélyén kialakított, sírhelyet idéző vájatba, hogy ismét felvegye a pózt,

amelybe korábban a meggyilkolt tanár szerepében merevedett. Egy kép erejéig

egymásra csúsznak és összeolvadnak az előadás egyes rétegei: az agyonvert tanár

drámája, a zsidó temető halottai, a szerzői én szüleinek tragédiája és az emlékezés

terhét lerakó, áldozattá lett író öngyilkossága. És ennek a képnek a tanúi terhe lesz

a miénk.