Mészáros Tamás: A manó bennünk lakik

Csehov: A manó


Szerzője így tagadta meg: „Igazi csapás volna a számomra, ha valamilyen erők megmentenék a feledéstől, és életre keltenék.” Sem új bemutatóját, sem új kiadását nem engedélyezte. Megírta viszont a remekmívű második változatot, a Ványa bácsit, s úgy hitte, hogy ezzel végképp sikerült kivetnie a színházi köztudatból ama félresikerült, eltévelyedett, bukott, egyszóval: sajnálatos előzményt. A manót.

Csehov reményei csak részben teljesültek. Igaz, a Ványa bácsi világszínházi kultuszához képest A manó csakugyan mostoha sorsra jutott, de azért el nem feledték. Időról időre felbukkan a színpadokon — nálunk épp tíz esztendeje, Békéscsabán mutatták be —, mert „van benne valami”, ami sokkal több, mint klasszikusok drámai zsengéinek, nagy mesterek bocsánatos fiaskóinak irodalom-történeti kuriozitása. Ha azt kérdezzük: mi éltetiA manót, akkor nem a szójáték, hanem az igazság kedvéért mondhatjuk — az élet.

Igaza van Fodor Gézának, a Katona József Színház dramaturgjának, amikor a műsorfüzetben azt fejtegeti, hogy bár a Ványa bácsi az esztétikai érték szempont­jából jobb darab, A manóban kétségkívül több a művészi érdekesség. Ez még akkor is így van, ha furcsának tűnhet, hogy Csehov drámai életművén belül — amelynek egészére a rendkívüli, modern életesség jellemző — most megkülön­böztetünk tökéletesre formált remekműveket, és egy, még amazoknál is eleve­nebb, szertelenül gazdagabb, szabálytalanabb komédiát. MárpedigA manó csak-ugyan eltér a csehovi hangvételtől — bár nem feltétlenül a szereplők hangvételére gondolok —, mert más a darab dramaturgiája. Ha nem félnék a tudálékosság látszatától, azt mondanám: struktúrájában különbözik a csehovi kánontól. És ezért voltaképp még rá is licitálok Fodor Gézára, amennyiben megkockáztatom, hogyA manó esztétikai „megközelítésben” sem marad alatta a Ványa bácsinak: csakhogy másféle normákat kell rajta számon kérnünk.

Mert A manó ziláltnak ható, szerteágazó konfliktusrendszere, szereplőinek viszonylagos sokasága, majd a többrétegű befejezés mindazonáltal nem hozza magával a színű drámaiatlanságát, nem oldja szét, nem szünteti meg a mű szerkezetét sem. Ezt a véleményt persze szerencsésebb a színpadon, illetve színpadi megvalósítás nyomán demonstrálni — örvendetes is, hogy Zsámbéki Gábor rendezésében olyan előadás született, amelyik ezt lehetővé teszi. Vagyis jó példát ad arra, hogy a színházi elméleteknek lehetőleg a gyakorlatot kell vizsgáz­tatniuk, és nem valamely más elméleteket.

A Katona József Színház újabban már szokatlanul hosszú, négyfelvonásos, három és fél órás előadása határozott felfogásra, a legapróbb részletekig pontos elképzelésre vall — és ami fontosabb: a játék intenzitása mindvégig igazolta is a „terjedelmet”. Zsámbéki vonzalmát az elnyújtott produkciók iránt két estét be-töltő Shakespeare-rendezése, a N. Henrik alapján még nem tudtam osztani; éppen azért nem, mert hiányzott belőle az ökonómia, amely mostA manót három szünetével együtt is egységes, feszes, „meghúzhatatlan” alkotássá fogja össze. Mégpedig a színészi alakítások ökonómiájáról beszélek — annál is inkább, mert a rendezés jótékonyan feloldódik bennük. Másként: a néző számára nem a megol­dásokban, hanem éppenséggel azok végtelenül magától értetődő működésében, szinte leplezett mivoltában jelenik meg.

A manó színre állításának legfőbb nehézsége ebben rejlik; úgy teremteni látszólag minden szerkezet nélküli, élethűen természetes létezést a játékban, hogy ugyanakkor a szereplők egymáshoz való viszonyában mégis pontosan kiütközze-nek a drámai motívumok és mozzanatok. Parttalan, szétáradó életet kell „felvinni” a deszkákra, és azután mégis határozott mederben kell tartani-terelni: minden véletlen, esetleges, az összképben egyáltalán nem — vagy nem megfelelően — jelentős gesztus elvetésével. S csakugyan szigorúan fegyelmezett lazaság, rendre fogott rendezetlenség, megtervezett spontaneitás jellemzi A manó együttesének játékát. Ez nem száraz együttesjáték, úgynevezett csapatprodukció, nem a min­denkit egymáshoz szürkítő rendezői „vasakarat” terméke, hanem minden látható jel szerint egy olyan felszabadult munka eredménye, amelynek során egyéniségek csiszoltak össze egy vállalt kompozíciót.

És a stílust. Mert alapvető, hogy ennek az előadásnak, ennek az életszerűségnek nem esik áldozatul a játék stílusa. Noha a színészek hál' istennek nem stílust

játszanak, hanem figurákat. De ahogyan a színpadi jelenlétet felfogják, abban mégiscsak egy stílus nyilvánul meg. Egyszerűbb volna, ha csak annyival elintéz­hetnénk a dolgot, hogy póztalan, természetes alakításokat látunk. De hát nem így van. A természetesség mint végeredmény, igen tanulságos módon, nem feltétlenül a minden részletre kiterjedő, apró kis természetességek összességeként jön létre ezen a színpadon. Nem valamiféle „dokumentarista” hitelesség élteti az előadást.

Éppenséggel felfokozott, mondhatni: kihegyezett figurák szerepelnek A ma­nóban. Mindahányan jellegzetesek; rigolyáik, mániáik, viselkedésük van. És élesen különböznek egymástól. Meg hangosak is, feszültek is, mulatságosak is. Semmi uniformizáló melankólia, semmi rájuk erőltetett visszafogottság.

A kérdésre tehát — nevezetesen: hogy mindezek ellenére mitól élethű és természetes mégis az előadás? — remélem, mégsem túl bonyolult a válasz. Először: A manó színpadán színpadi élet jelenik meg, nem pedig naturalista életmásolat. A játék dimenziói, a színészi alakítások paraméterei egymáshoz való kapcsolatukban érvényesek. Egymást hitelesítik. Együtt alkotnak egy kerek világot. Vajda László böhöm Fjodora így igaz, mert mellette Horváth József a nyájas apa és Szirtes Ágnes a jámboran gondos Julja. Közöttük éppúgy a karakterek egymást feltételező, kiegészítő, mi több: kialakító törvényszerűsége működik, mint abban a viszonylatban, amelyet Rajhona Ádám fennkölten unalmas, karót nyelt Szerebrjakovja és Sinkó László vibráló, idegi tartalékainak már csak maradé­kából élő, másként kicsinyes Vojnyickije határoz meg, együtt Olsavszky Éva dermesztően önző, korlátolt mamájával. És a körök bővíthetők, variálhatók; mindenkinek megvannak a nélkülözhetetlen komplementerei ezen a palettán, mindenki motivál, magyaráz, megértet. Az egyes figuráknak megvan a maguk életigazsága, s ezek összekapcsolódva feltételezik egymást. Ez a „titka” annak, hogy egyfajta, jó értelemben vett teatralitásban alakulhat ki az előadás hangvétele.

Másodszor: alapvető meghatározója a produkciónak, hogy a játék voltaképp a szöveg fölé emelkedik. Pontosítsuk: nem mellőzi a szöveget, de nem is kezeli a színpadi akciók legfontosabb „kellékének”. A mozgás, a gesztusok, a nüansznyi cselekvések között a szöveg az egyik kifejezőeszköz. Ez az együttes gazdag meta­kommunikációs készséggel rendelkezik; vulgárisan fogalmazva: tagjai többet tudnak elmondani azzal, ahogyan mondják a szöveget, mint azzal, amit monda-nak. Tehát színházat játszanak.

Nem tudom, nem emlékszem pontosan, mit mond egymásnak például Udva­ros Dorottya Lénája és Csonka Ibolya Szonyája a második felvonás kibékülési jelenetében, de amit az egymás felé tapogatózó, tétova kezeikkel mondanak el, az a kép előttem marad. És többet és plasztikusabban árulkodik olykor az adott helyzetről az embereknek a tárgyakhoz való viszonya, mint az egymással közölt gondolataik. Zsámbéki következetesen kidolgozta a tárgyak és az emberek „ellen­ségeskedését”. Edények, bútorok, lámpák— minden fellázad gazdái ellen, feltartja őket, útjukba áll. Felborult székek, csörömpölő csészék, oszlopok, amiktől nem lehet kinyitni az ajtókat; ezek a holmik, a környezetnek ezek a kellékei itt nem csupán színpadi kellékek, hanem hű kifejezői a dúlt és zavaros emberi lelkiálla­potoknak.

Ennek a beszédes, szüntelenül cselekvő, akcióban lévő színi világnak kö­szönhető, hogy a színészek megengedhetik maguknak bizonyos részletekben a pörgetett beszédtempó, az ejtett hangsúlyok eleddig szokatlan, szinte provokatív alkalmazását. A folytonosan piszkálódó, tetszelgő, egyszersmind önironikus, fáj­dalmasan magába zárt, örökösen tűkön álló Sinkó például gyakran él ezzel a megoldással, de sohasem az érthetőség rovására. Mint ahogy Cserhalmi György energikus, személyiségében csakugyan titkokkal teli Manója is elmegy már-már a teljes „hétköznapiságba”, s furcsamód környezetében, a többiekhez képest épp ezzel tud megfogalmazni egy különcöt. Zsámbéki színészvezetésének hatékony­sága az együttes belső arányainak, eszközskálájának biztos felméréséből táplálko­zik. Megfigyelendő, hogy ha egyszer egyazon darabban két gátlásos csodabogárra is szüksége van, akkor hogyan épít egyénítésükben a különleges átszellemültsé­gekre képes Gelley Kornélra és a zárkózottabb színészi karakterű, ezúttal is lenyűgözően feszengő Papp Zoltánra.

Ez a rendezés világosan „tagolja” s értelmezi A manó nem könnyű befejezését, a hármas happy endet is. Csehov ebben ugyanis engedni látszik a kor vaudeville­színpadi hatásának; a felületen ez a megoldás nem is érthető, nem is következik a darab egészéból. Erőszakos, primitív felfogásban az ilyesmit a „modern” színház úgy oldja meg, hogy külsőséges rendezői beavatkozással ál-happy enddé ficamítja a megírt boldog véget. Zsámbékinak nincs erre szüksége. Ezt az általános boldog­ságot teljes egészében vállalja színpadán — legfeljebb megmutatja, mi a különbség az egyik és a másik egymásra találás között. A professzorék megalkuvó házibékéje,

Fjodor és Julja zsák a foltját-kiválasztódása meg a Manó és Szonya szerelmi találkozása egyfajta boldogsághierarchiát alkot, pusztán az előadás elmélyült színészi munkájának logikájából következően.

Minden olyan, minta valóságban, és még nevetni is lehet rajta. Lehet, hogy épp a lelkünkben lakó manó szórakozik a legjobban, miközben hazavisszük a szín-házból.

1982. október